TIN TỨC - Bản tin COTEC LAND
COTEC LAND Thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec

 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐQT-COTEC LAND ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

·        Thời gian và địa điểm:

Thời gian: Lúc 13 giờ 00, ngày 25/03/2010.

Địa điểm: Khách sạn New World, tại 76 phố Lê Lai , Q.1, TP . Hồ Chí Minh , Việt  Nam.

·        Nội dung Đại hội:

1.      Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008, năm 2009 và kế hoạch năm 2010;

2.      Báo cáo của Ban kiểm soát;

3.      Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2008;

4.      Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2009;

5.      Thông qua Danh mục các Dự án đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand);

6.      Thông qua kế hoạch tăng vốn Điều lệ từ 21,4 tỷ lên 150 tỷ và đăng ký công ty đại chúng;

7.      Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM;

8.      Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM;

9.      Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2005-2010;

10.  Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015;

11.  Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán;

12.  Thông qua Qui chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán;

13.  Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008, năm 2009 và Nhiệm kỳ 2010-2015;

14.  Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội;

15.  Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập niên độ 2010.

·        Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) theo Danh sách cổ đông chốt vào ngày 25/02/2010. Những cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo triệu tập họp.

·        Đăng ký tham dự: để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đảm bảo số lượng cổ phiếu biểu quyết tối thiểu tham dự, đề nghị          Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội trước ngày khai mạc Đại hội 01 ngày theo địa chỉ:

Ban Thư ký Đại hội:

Tầng 10  Tòa nhà COTEC BUILDING, số 14 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0918 382 115 (Ô. Ngoan)
                0972 899 079 (Ô. Dương).                      

Fax: 08. 540 11 898

 

·        Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đang tải trên website của COTECLAND ( cotecland.com.vn) kể từ ngày  16 /03/2010.

·        Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Passport  để làm thủ tục tham dự đại hội.

·        Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời.

 Trân trọng thông báo.

 

   TM. Hội đồng quản trị

              Chủ tịch  

 

                Đã ký

 

TS.KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA


Download Hồ sơ tại đây
 
 
images/244x80.gif
images/bvdn.jpg
images/Duc giangweb.jpg
images/bluesapphire.gif
images/BLUETOWER.jpg
images/longhai.jpg
images/doitac.gif
images/Panner-Tuyen-Dung.gif
images/Hotline1.jpg

  
Mua vàoBán ra
SBJpageCategory1000000
SJCpageTypeHome

  
Mua vàoChuyển khoảnBán ra
EUR25955.9226034.0226714.34
GBP29234.4429440.5229702.45
USD232652326523385
 
 
Copyright © COTEC LAND. All rights reserved. - Design by COTEC MEDIA
Design by VENUS