TÀI LIỆU - Công Bố Thông Tin
 
ĐIỀU LỆ CÔNG TY COTEC LAND
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     ĐIỀU LỆ CÔNG TY COTEC LAND Xem chi tiết

THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC 2019
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC 2019 Xem chi tiết

TÁI BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY COTEC LAND
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand).
download Download     TÁI BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY COTEC LAND Xem chi tiết

NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN Xem chi tiết

THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Xem chi tiết

BIÊN BẢN HỌP BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     BIÊN BẢN HỌP BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT Xem chi tiết

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 Xem chi tiết

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     Báo cáo thường niên năm 2018 Xem chi tiết

Văn bản chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     Văn bản chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 Xem chi tiết

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...   
 
images/244x80.gif
images/bvdn.jpg
images/Duc giangweb.jpg
images/bluesapphire.gif
images/BLUETOWER.jpg
images/longhai.jpg
images/doitac.gif
images/Panner-Tuyen-Dung.gif
images/Hotline1.jpg

  
Mua vàoBán ra
SBJVnEInformation.box-dexuat .avata
SJC<img src="" alt="

  
Mua vàoChuyển khoảnBán ra
EUR25506.3525583.126351.44
GBP27819.9528016.0628265.44
USD231452314523265
 
 
Copyright © COTEC LAND. All rights reserved. - Design by COTEC MEDIA
Design by VENUS