TÀI LIỆU - Công Bố Thông Tin
 
XIN GIA HẠN NỘP BCTC NĂM 2018
Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước. Sở gia dịch Chứng khoán Tp HCM.
download Download     XIN GIA HẠN NỘP BCTC NĂM 2018 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ IV NĂM 2017
Kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2017.
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ IV NĂM 2017 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ IV NĂM 2017
Kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2017.
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ IV NĂM 2017 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017)
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
download Download     BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017) Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ III NĂM 2017
Kết thúc tại ngày 30 tháng 09 năm 2017
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ III NĂM 2017 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ III NĂM 2017
Kết thúc tại ngày 30 tháng 09 năm 2017
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ III NĂM 2017 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN ĐỘ 2017 RIÊNG ĐÃ SOÁT XÉT
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Nhà đất Cotec. Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động...
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN ĐỘ 2017 RIÊNG ĐÃ SOÁT XÉT Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN ĐỘ 2017 HỢP NHẤT ĐÃ SOÁT XÉT
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Nhà đất Cotec. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động...
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN ĐỘ 2017 HỢP NHẤT ĐÃ SOÁT XÉT Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 06 THÁNG ĐẦU, NĂM 2017
Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec, báo cáo tài chính riêng 06 tháng đầu năm 2017.
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 06 THÁNG ĐẦU, NĂM 2017 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 06 THÁNG ĐẦU, NĂM 2017
Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec, báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2017.
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 06 THÁNG ĐẦU, NĂM 2017 Xem chi tiết

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...   
 
images/244x80.gif
images/bvdn.jpg
images/Duc giangweb.jpg
images/bluesapphire.gif
images/BLUETOWER.jpg
images/longhai.jpg
images/doitac.gif
images/Panner-Tuyen-Dung.gif
images/Hotline1.jpg

  
Mua vàoBán ra
SBJ
SJC

  
Mua vàoChuyển khoảnBán ra
EUR27401.7327484.1828447.03
GBP30745.6330962.3732047.08
USD226652266522735
 
 
Copyright © COTEC LAND. All rights reserved. - Design by COTEC MEDIA
Design by VENUS