TÀI LIỆU - Công Bố Thông Tin
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN ĐỘ 2017 RIÊNG ĐÃ SOÁT XÉT
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Nhà đất Cotec. Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động...
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN ĐỘ 2017 RIÊNG ĐÃ SOÁT XÉT Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN ĐỘ 2017 HỢP NHẤT ĐÃ SOÁT XÉT
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Nhà đất Cotec. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động...
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN ĐỘ 2017 HỢP NHẤT ĐÃ SOÁT XÉT Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 06 THÁNG ĐẦU, NĂM 2017
Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec, báo cáo tài chính riêng 06 tháng đầu năm 2017.
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 06 THÁNG ĐẦU, NĂM 2017 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 06 THÁNG ĐẦU, NĂM 2017
Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec, báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2017.
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 06 THÁNG ĐẦU, NĂM 2017 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM, NĂM 2017.
Báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 06 tháng đầu năm 2017.
download Download     BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM, NĂM 2017. Xem chi tiết

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
V/v: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
download Download     BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Xem chi tiết

download Download     Xem chi tiết

QUI CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT.
Qui chế đề cử, ứng cử thành viên ban kiểm soát...
download Download     QUI CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT. Xem chi tiết

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Qui chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và ban kiểm soát...
download Download     QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Xem chi tiết

HỒ SƠ CÔNG BỐ THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
V/v: Thay đổi nhân sự quản lý
download Download     HỒ SƠ CÔNG BỐ THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT Xem chi tiết

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...   
 
images/244x80.gif
images/bvdn.jpg
images/Duc giangweb.jpg
images/bluesapphire.gif
images/BLUETOWER.jpg
images/longhai.jpg
images/doitac.gif
images/Panner-Tuyen-Dung.gif
images/Hotline1.jpg

  
Mua vàoBán ra
SBJte.sendevent
SJCHomeClick

  
Mua vàoChuyển khoảnBán ra
EUR27098.427179.9427435.8
GBP30432.0930646.6230919.97
USD226902269022760
 
 
Copyright © COTEC LAND. All rights reserved. - Design by COTEC MEDIA
Design by VENUS