TÀI LIỆU
 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec Báo Cáo Thường Niên 2015 như sau:
download Download      BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Xem chi tiết

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec Báo Cáo Thường Niên 2014
download Download     BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2013 COTECLAND VÀ CÁC CÔNG TY CON
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec và các công ty con báo cáo tài chính quý 4 năm 2013
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2013 COTECLAND VÀ CÁC CÔNG TY CON Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2013
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec(CotecLand). Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2013 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY COTECLAND NĂM 2013
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec(CotecLand). Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
download Download     BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY COTECLAND NĂM 2013 Xem chi tiết

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec(CotecLand. Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng.
download Download     THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Xem chi tiết

Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Văn Phòng Giao Dịch
download Download     Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Văn Phòng Giao Dịch Xem chi tiết

MIỄN NHIỆM PTGĐ ĐỐI VỚI ÔNG ĐÀO ĐỨC CƯƠNG
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     MIỄN NHIỆM PTGĐ ĐỐI VỚI ÔNG ĐÀO ĐỨC CƯƠNG Xem chi tiết

XÁC NHẬN CỦA SKHDT VỀ THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     XÁC NHẬN CỦA SKHDT VỀ THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Xem chi tiết

Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh Xem chi tiết

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...   
 
images/244x80.gif
images/bvdn.jpg
images/Duc giangweb.jpg
images/bluesapphire.gif
images/BLUETOWER.jpg
images/longhai.jpg
images/doitac.gif
images/Panner-Tuyen-Dung.gif
images/Hotline1.jpg

  
Mua vàoBán ra
SBJpageCategory1000000
SJCpageTypeHome

  
Mua vàoChuyển khoảnBán ra
EUR25406.7225483.1726248.54
GBP30116.2930328.5930598.59
USD231202312023240
 
 
Copyright © COTEC LAND. All rights reserved. - Design by COTEC MEDIA
Design by VENUS